متن و ترجمه اهنگ HOT از AVRIL LAVIGNE

 

 

 

I want to lock you up in my closet, when no one's around
می خوام تو رو تو جالباسیم زندانی کنم، وقتی کسی این دور و ورا نیست

I want to put your hand in my pocket, because you're allowed
می خوام دستت رو بذارم توی جیبم. چون تو این اجازه رو داری

I want to drive you into the corner, and kiss you without a sound
می خوام تو رو به گوشه ای ببرم و بدون صدا ببوسمت

I want to stay this way forever, I'll say it loud
من می خوام این کا رو همیشه انجام بدم و این رو با صدای بلند می گم

Now you're in and you can't get out
حالا گرفتار شدی و نمی تونی خلاص بشی

You make me so hot
تو منو به وجد میاری

You make me wanna drop
منو قطره قطره آب می کنی

It's so ridiculous
این خیلی مسخرس

I can barely stop
نمی تونم خودمو کنترل کنم

I can hardly breathe
به سختی می تونم نفس بکشم

You make me wanna scream
باعث میشی من فریاد بزنم

You're so fabulous
خیلی افسانه ای هستی

You're so good to me, baby, baby
تو خیلی با من خوبی عزیزم
You're so good to me, baby, baby
خیلی با من خوبی عزیزم

I can make you feel a lot better, just take it in
من می تونم کاری کنم که احساس خیلی بهتری داشته باشی، فقط اینو بذار توش

And I can show you all the places, you've never been
و می تونم به تو همه جا رو نشون بدم.جاهایی که هرگز نبودی

And I can make you say everything, that you never said
و می تونم مجبورت کنم همه چی بگی، چیزایی که هرگز نگفتی

And I will let you do anything, again and again
و به تو اجازه خواهم داد هر کار بکنی، بارها و بارها

Now you're in and you can't get out
حالا گرفتار شدی و نمی تونی خلاص بشی

You make me so hot
تو منو به وجد میاری

You make me wanna drop
منو قطره قطره آب می کنی

It's so ridiculous
این خیلی مسخرس

I can barely stop
نمی تونم خودمو کنترل کنم

I can hardly breathe
به سختی می تونم نفس بکشم

You make me wanna scream
تو باعث میشی فریاد بزنم

You're so fabulous
خیلی افسانه ای هستی

You're so good to me, baby, baby
تو خیلی با من خوبی عزیزم

You're so good to me, baby, baby
خیلی با من خوبی عزیزم

Kiss me, touch me
منو ببوس، منو لمس کن

Always I know
همیشه می دونم

Hold me love me
منو بغل کن، دوستم داشته باش

Don't ever go
Ya
هیچ وقت ترکو نکن

You make me so hot
تو منو به وجد میاری

You make me wanna drop
منو قطره قطره آب می کنی

It's so ridiculous
این خیلی مسخرس

I can barely stop
نمی تونم خودمو کنترل کنم

I can hardly breathe
به سختی می تونم نفس بکشم

You make me wanna scream
تو باعث میشی من فریاد بزنم

You're so fabulous
خیلی افسانه ای هستی

You're so good to me
تو خیلی با من خوبی

You make me so hot
منو به وجد میاری

You make me wanna drop
منو قطره قطره آب می کنی

It's so ridiculous
این خیلی مسخرس

I can barely stop
نمی تونم خودمو کنترل کنم

I can hardly breathe
به سختی می تونم نفس بکشم

You make me wanna scream
تو باعث میشی من فریاد بزنم

You're so fabulous
خیلی افسانه ای هستی

You're so good to me, baby, baby
تو خیلی با من خوبی عزیزم

You're so good to me, baby, baby
خیلی با من خوبی عزیزم

You're so good
تو خیلی خوبی
/ 0 نظر / 8 بازدید