ترجمه و متن اهنگ Adelle-one and only


You've been on my mind

تو روی مخ من بودی!


I grow fonder every day loose myself in time

من هروزی که بزرگ میشدم پسرفت خودم رو در زمان (جامعه) میبینم.

 


Just thinking of your face God only knows
خدا میدونه که فقط به تو فکر میکنم


Why it's taking me so long to let my doubts go
چرا خیلی طول میکشه که من شک هام رو کنار بزارم؟


You're the only one that I want
تو تنها کسی هستی که من میخوام.


I don't know why I'm scared, I've been here before
من نمیدونم که چرا ترسیدم..من قبلا هم اینجا بودم..
Every feeling every word, I've imagined it all,
هر احساس و هر کلمه ای من همه ی اون هارو تصور میکردم.

 

 


 

 

You never know if you never tried to forgive your past
تو هیچ وقت نفهمیدی اگر گذشته ی خودت رو میبخشیدی

 


And simply be mine
و خیلی اسون برای من میشدی....

 


I dare you to let me be all, the one and only
من میذاشتم که حس کنی من همه ی چیزت هستم...فقط من..


Promise I'm worthy to hold in your arms

قول بده که من لیاقت این رو دارم که در دستات رو بگیرم..


So come on and give me the chance

پس بیا و بمن این فرصت رو بده.


To prove up I'm the one who can

تا بهت ثابت کنم که من تنها کسی هستم که میتونم...


Walk them miles

مایل ها راه برم.


Until the air starts

تا موقعی که هوا بدرخشه..


... on your mind
توی فکر تو..


You hang on every word I say, lose yourself in time

تو با هر حرفی که من میزنم قاطی میکنی..خودت رو همون موقع میبازی..


At the mention of my name, will I ever love

با اشاره کردن به اسم من بدون همیشه دوست دارم.


How it feels to hold you close

اغوش تو چه احساسی داره...


And have you tell me which ever road I chose you'll go
و بهم گفتی که هر راهی رو که من انتخاب کنم که برم تو میری..


تکراری.


I don't know why I'm scared, I've been here before
Every feeling every word, I've imagined it all,


You never know if you never tried to forgive your past
And simply be mine


I dare you to let me be all, the one and only
I promise I'm worthy to hold in your arms


So come on and give me the chance
To prove up I'm the one who can


Walk them miles until the air starts


I know it ain't easy
من میدونم که این اسون نیست.


Giving up your heart

که قلبت رو میبازی.


I know it ain't easy

من میدونم که این اسون نیست.


Giving up your heart
که قلبت رو ببازی.


Nobody's perfect, it ain't easy, trust me I've given up your heart

هیچکسی بهترین نیست..این اسون نیست..به من اعتماد کن.من قلبت رو باختم.بقیه تکراری


Nobody's perfect, it ain't easy, trust me I've given up your heart


I know it ain't easy
Giving up your heart


Nobody's perfect, it ain't easy, trust me I've given up your heart
So I dare you to let me be all, the one and only


I promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance


To prove up I'm the one who can
Walk them miles until the air starts

Come and give me the chance


To prove that I'm the one who can
Walk them miles until the air

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید