ترجمه ومتن آهنگ Adele My same

 

 

Adele. My same

 

 

You said I'm stubborn and I never give in

تو میگی من کله شقم اما من هرگز اینو نمی پذیرم


I think you're stubborn 'cept you're always softening

فکر کنم تو کله شقی اما همیشه  مدارا میکنی


You say I'm selfish, I agree with you on that

تو میگی من خودخواهم .من در این مورد بات موافقم


I think you're giving out in way too much in fact

فکر کنم در حقیقت تو زیادی تز میدی  


I say we've only known each other one year

من میگم ما یه ساله که همدیگه رو میشناسیم


You say I've known you longer my dear

تو میگی من تو رو بیشتر میشناسم عزیزم


You like to be so close, I like to be alone

تو دوس داری نزدیک باشی من دوس دارم تنها باشم


I like to sit on chairs and you prefer the floor

من دوس دارم رو صندلی بشینم .تو زمینو ترجیح میدی


Walking with each other, think we'll never match at all, but we do

هر چند داریم با هم قدم میزنیم .اما فکر کنم ما هیچ وقت با هم جور نمیشیم.ولی چرا ما جور میشیم


But we do, but we do, but we do

ولی جور میشیم.ولی ما جور میشیم.ماباهم جفت میشیم


I thought I knew myself, somehow you know me more

من فکر میکردم خودمو میشناسم.اما تو تا حدودی منو بیشتر میشناسی


I've never known this, never before

من هرگز اینو از قبل نمیدونستم


You're the first to make out whenever we are two

هر وقت ما دو تا باهمیم تو اولین کسی هستی که موفق میشی


I don't know who I'd be if I didn't know you

نمیدونم اگه با تو آشنا نمیشدم الان کی بودم؟


You're so provocative, I'm so conservative

تو خیلی با هیجانی من خیلی محافظه کار


You're so adventurous, I'm so very cautious, combining

تو خیلی ماجراجویی. من خیلی محتاط


You think we would and we do, but we do, but we do, but we do

ولی فکر کنم ما جور میشیم. .مابا هم جور میشیم.ماباهم جفت میشیم


Favouritism ain't my thing but

تبعیض گذاشتن تو مرامم نیست اما


In this situation I'll be glad

تو این موقعیت خوشحالم


Favouritism ain't my thing but

تبعیض گذاشتن تو مرامم نیست اما


In this situation I'll be glad to make an exception

تو این موقعیت خوشحالم که استثنا قائل شدم


You said I'm stubborn and I never give in

تو میگی من کله شقم اما من هرگز اینو نمی پذیرم


I think you're stubborn 'cept you're always softening

فکر کنم تو کله شقی. بجز مواردی که مدارا میکنی


You say I'm selfish, I agree with you on that

تو میگی من خودخواهم .من در این مورد بات موافقم


I think you're giving out in way too much in fact

فکر کنم در حقیقت تو زیادی تز میدی


I say we've only known each other one year

من میگم ما یه ساله که همدیگه رو میشناسیم


You say I've known you longer my dear

تو میگی من تو رو بیشتر میشناسم عزیزم


You like to be so close, I like to be alone

تو دوس داری نزدیک باشی من دوس دارم تنها باشم


I like to sit on chairs and you prefer the floor

من دوس دارم رو صندلی بشینم .تو زمینو ترجیح میدی


Walking with each other, think we'll never match at all, but we do

هر چند داریم با هم قدم میزنیم .اما فکر کنم ما هیچ وقت با هم جور نمیشیم.ولی چرا ما جور میشیم

 

 

 (این شعر رو Adele در سن 16 سالگی برای بهترین دوستش Laura سروده.در تصویر بالا عکس دوستش رو تو کنسرت میبینید )

/ 0 نظر / 9 بازدید