ترجمه و متن اهنگ Justin Bieber - Be Alright

 

 

Across the ocean, across the sea

سر تا سر اقیانوس ، سر تا سر دریا

 

Startin' to forget the way you look at me now

شروع به فراموش کردن شکلی که همش بهم نگاه میکردی میکنی

 

Over the ocean and across the sky

تو آخر اقیانوس و در امتداد اسمون

 

Startin' to forget the way you look in my eyes

سعی میکنی که اون طرز نگاه کردن توی چشم هام رو فراموش کنی

 

And for you, I would walk

و برای تو ، من شروع به راه رفتن میکنم

 

A thousand miles

هزاران مایل

 

To be in your arms

تا به اغوش تو برسم

 

Holding my heart

قلبم رو بگیر

 

Oh I, Oh I..

I love you

من عاشقتم

 

Everything's gonna be alright, I

همه چیز خوب میشه

 

Be alright, I

خوب میشه

 

Be alright, I...

خوب میشه

 

Through your sorrow,

درست بین ناراحتی هات

 

Through the fights

بین همه دعوا هات

 

Don’t you worry 'cause everything's gonna be alright

نگران هیج جیزی نباش ، چون همه چیز درست میشه

 

All alone in my room

تنهای تنها توی اتاقمم

 

Waiting for your phone call to come soon

منتظر زنگ زدن تو هستم تا بیای

 

And for you, I would walk

و برای تو ، من شروع به راه رفتن میکنم

 

A thousand miles

هزاران مایل

 

To be in your arms

تا به اغوش تو برسم

 

Holding my heart

قلبم رو بگیر

 

Oh I, Oh I...

I love you

من عاشقتم

 

Everything's gonna be alright, I

همه چیز خوب میشه

 

Be alright, I

خوب میشه

 

Be alright, I...

خوب میشه

 

You know that I care for you

میدونی که من بهت اهمیت میدم

 

I’ll always be there for you

من همیه کنارت خواهم بود

 

Promise I will stay right here

قول میدم همیشه اینجا باشم

 

I know that you want me too

میدونم که تو هم منو میخوای

 

Baby we can make it through anything

عزیزم میتونیم با هم از همه جیز بگذریم

 

Cause everything's gonna be alright, I

چون همه جیز خوب میشه

 

Be alright, I

خوب میشه

 

Through your sorrow,

درست بین ناراحتی هات

 

Through the fights

بین همه دعوا هات

 

Everything’s gonna be alright

همه چیز خوب میشه

 

Be alright...

خوب میشه

/ 0 نظر / 9 بازدید