ترجمه و متن اهنگ Adelle-turning tables

 


Close enough to start a war

به اندازه کافی بهم نزدیک هستی که 1 جنگ رو شروع کنی.


All that I have is on the floor

همه ی چیزی که من دارم روی زمینه.


God only knows what we're fighting for

فقط خدا میدونه که ما چرا داریم میجنگیم.


All that I say, you always say more
هر چی که من میگم رو تو همیشه زیاد میگفتی.


I can't keep up with your turning tables

من نمیتونم تحمل کنم که تو میز ایرو میچرخونی.


Under your thumb, I can't breathe
من نمیتونم زیر ماشه اسلحه ات نفس بکشم.


So I won't let you close enough to hurt me
پس من نمیذارم تو انقدر به من نزدیک بشی که بتونی به من اسیب بزنی.No, I won't ask you, you to just desert me
نه..من نمیگم بهت..نمیگم بهت که ولم کن.


I can't give you, what you think you give me

من نمیتونم بهت بدم اون چیزی رو که تو فک میکنی به من دادی.


It's time to say goodbye to turning tables

وقته خداحافظیه که میز هارو بچرخونی.


To turning tables
که میز هارو بچرخونی.


Under haunted skies I see you, ooh

زیر اسمونه شلوغ میبینمت..اه..


Where love is lost, your ghost is found

جایی که عشق گم شده روح تو پیدا شده.


I braved a hundred storms to leave you

من با 100 تا توفان جنگیدم تا تونستم ترکت کنم.


As hard as you try, no I will never be knocked down
با وجود این سعی سختی که میکنی اما من هرگز تسلیم نمیشم..


تکراری


I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
So I won't let you close enough to hurt me, no
I won't ask you, you to just desert me
I can't give you, what you think you give me
It's time to say goodbye to turning tables
Turning tables
Next time I'll be braver
دفعه ی بعد من شجاع تر خواهم بود.


I'll be my own savior

من خودم محافظ خودم خواهم بود.


When the thunder calls for me

(ادامه خط قبل)وقتی که بخاطر من اسمون رعد و برق زد....


Next time I'll be braver

دفعه ی بعد من شجاع تر خواهم بود


I'll be my own savior

من خودم محافظ خودم خواهم بود.


Standing on my own two feet

روی 2تا پای خودم می ایستم.
روی 2تا پای خودم می ایستم.تکراری
I won't let you close enough to hurt me, no


I won't ask you, you to just desert me
I can't give you, what you think you give me


It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables


Turning tables, yeah
Turning

 

/ 0 نظر / 8 بازدید