متن و ترجمه اهنگWhat The Hell از AVRIL LAVIGNE

 

 

 

Love hurts whether it's right or wrong
عشق چه بجا باشه چه نابجا، بهت صدمه میزنه

I can't stop cause I'm having too much fun
نمیتونم وایستم آخه کلی سرگرمی و شادی دارم


You're on your knees
روی زانوهات نشستی و

Begging please
Stay with me

داری التماس میکنی لطفا پیشم بمون

But honestly
اما راستشو بخوای..

I just need to be a little crazy
میخوام یه کمی دیوونه باشم


All my life I've been good
تو کل زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
اما حالا

I'm thinking What The Hell
با خودم فکر میکنم و میگم چقدر بیخود بود

All I want is to mess around
تنها چیزی که میخوام اینه که دورو برم شلوغ باشه

And I don't really care about
If you love me
If you hate me

و اصلا هم برام مهم نیست که دوسم داری یا ازم متنفری
 
You can save me
یا اینکه میتونی نجاتم بدی

Baby, baby
عزیزم

All my life I've been good
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
اما حالا

Whoaaa...
What The Hell

چقدر مزخرف بود


So what if I go out on a million dates
خوب که چی مثلا اگه بخوام میلیونها بار با بقیه قرار بذارم

You never call or listen to me anyway
به هر حال تو که هیچوقت بهم زنگ نمیزنی یا به حرفام گوش نمیدی

I'd rather rage than sit around and wait all day
ترجیح میدم آدمه خیلی خشنی باشم تا اینکه یه گوشه بشینم و تمامه روز انتظار بکشم

*Don't get me wrong
سوء تفاهم نشه،ناراحت نشی

I just need some time to play
فقط یکمی وقت واسه تفریح میخوام


You're on your knees
روی زانوهات نشستی و

Begging please
Stay with me

داری التماس میکنی لطفا پیشم بمون

But honestly
اما راستشو بخوای..

I just need to be a little crazy
میخوام یه کمی دیوونه باشم


All my life I've been good,
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
ام حالا

I'm thinking What The Hell
با خودم فکر میکنم و میگم چقدر بیخود بود

All I want is to mess around
تنها چیزی که میخوام اینه که دورو برم شلوغ باشه


And I don't really care about
If you love me
If you hate me

و اصلا هم برام مهم نیست که دوسم داری یا ازم متنفری

You can save me
یا اینکه میتونی نجاتم بدی

Baby, baby
عزیزم

All my life I've been good
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
اما حالا

Whoaaa...
What The Hell

چقدر مزخرف بود


Lalalala la la
Whoa Whoa
Lalalala la la
Whoa Whoa


You say that I'm messing with* your head
همش میگی ذهنت درگیره منه
Boy, I like messing in your bed
Yeah, I am messing with your head when
I'm messing with you in bed

*****


All my life I've been good,
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
ام حالا

I'm thinking What The Hell
با خودم فکر میکنم و میگم چقدر بیخود بود

All I want is to mess around
تنها چیزی که میخوام اینه که دورو برم شلوغ باشه


And I don't really care about
و اصلا برام مهم نیست

All my life I've been good,
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
ام حالا

I'm thinking What The Hell
با خودم فکر میکنم و میگم چقدر بیخود بود

All I want is to mess around
تنها چیزی که میخوام اینه که دورو برم شلوغ باشه


And I don't really care about
If you love me
If you hate me

و اصلا هم برام مهم نیست که دوسم داری یا ازم متنفری

You can save me
یا اینکه میتونی نجاتم بدی

Baby, baby
عزیزم

All my life I've been good
تمامه زندگیم یه فرد خوب بودم

But now
اما حالا

Whoaaa...
What The Hell

چقدر مزخرف بود


Lalalalalalalalalala
 
 
 
 
Lalalalalalalalala
/ 0 نظر / 9 بازدید