ترجمه و متن اهنگ adelle-Hiding my heart


This is how the story went

ماجرا اینطوری شروع شد که:I met someone by accident

من اتفاقی 1نفر رو دیدم..who blew me away

کسی که قلب من رو منفجر کرد..blew me away

وجود من رو منفجر کرد..

 


And It was in the darkest of my days

و اون جزوه تاریکترین روز های من بود..When you took my sorrow and you took my pain

تو غم و درد من رو با خودت بردی.And buried them away, you buried them away

و اون ها رو به خاک سپردی..I wish I could lay down beside you

کاش میتونستم کنارت بخوابم..When the day is done

وقتیکه شب میشه..And wake up to your face against the morning sun

و صورتم در مقابل صورتت باشه وقتی صبح میشه..But like everything I've ever known

اما مثل هر چیزی که تاحالا فهمیدم..

 


you'll disappear one day

تو 1 روز میری...So I'll spend my whole life hiding my heart away

پس من در طول زندگیم قلبم رو ب دور از تو پنهان میکنم..Dropped you off at the train station

تورو در ایستگاه قطار پیاده کردم.Put a kiss on top of your head

بوسه ای بر سرت زدمAnd watched you wave

و دست تکان دادن تورو نگاه کردم..And watched you wave

Then I went on home to my skyscrapers

من به خونم درون اسمون خراش برگشتم..Neon lights and waiting papers

چراغ های نعون و کاغذ های انتظار...That I call home

که من زنگ زدمبه خونه..I call that home

که من زنگ زدمبه خونه..تکراری

I wish I could lay down beside you

When the day is doneAnd wake up to your face against the morning sun

But like everything I've ever knownYou'll disappear one day

So I'll spend my whole life hiding my heart away

Away, yeahWoke up feeling heavy hearted

وقتی از خواب بیدار شدم احساس کردم شدیدا ضربه دیدم..I'm going back to where I started

دارم به سمت جایی میرم که از ازل شروع کرده بودم..(دارم برمیگردم به خونه اول)


The morning rain

بارون صبح گاهی..The morning rain

بارون صبح گاهی..And though I wish that you were here

و دار فکر میکنم که کاش تو اینجا بودی..on that same old road that brought me here

روی همون راه قدیمی که من رو به اینجا کشونده..It's calling me home

این فراخوانی من به خونست...It's calling me home

این فراخوانی من به خونست...تکراریI wish I could lay down beside you

When the day is doneAnd wake up to your face against the morning sun

But like everything I've ever knownYou'll disappear one day

So I'll spend my whole life hiding my heart awayI can't spend my whole life hiding my heart away

من نمیتونم کل زندگیم قلبم رو از تو دور کنم

 


/ 0 نظر / 8 بازدید