ترجمه و متن اهنگ Adele - If It Hadn't Been For Love


If It Hadn't Been For Love
اگه این به خاطر عشق نبودI never would have hitchhiked to Birmingham
من هیچوقت سوار ماشین نمیشدم برم بیرمینگهامIf it hadn't been for love
اگه این به خاطر عشق نبودI never would have caught the train to Louisiana
هیچوقت برای اینکه برم لویزیانا دنبال قطار نمیدویدم


If it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبودNever would have run through the blinding rain
هیچوقت زیر باران خیره کننده نمیدویدمWithout one dollar to my name
بدون یک دلار مشهور شدم


If it hadn't been, if it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبود، اگه به خاطر عشق نبود
I never would have seen the trouble that I'm in
هیچوقت دردسری که گرفتارشم رو نمیدیدم


If it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبودI would have been gone like a wayward wind
مثه یه باد خودسر میرفتمIf it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبود


Nobody knows it better than me
هیچکس اینو بهتر از من نمیدونه


I wouldn't be wishing I was free
من آرزو نمیکردم که آزاد باشم (عاشق نباشم)If it hadn't been, if it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبود، اگه به خاطر عشق نبود
Four cold walls against my will
چهار دیوار سرد جلوی اراده من ایستادنAt least I know he's lying still
حداقل میدونم که اون هنوزم داره دروغ میگهFour cold walls without parole
چهار دیوار سرد که عفو مشروط رو هم نمیپذیرندLord have mercy on my soul
خدا به روح من لطف کرده
Never would have gone to that side of town
هیچوقت به اون سمت شهر نمیرفتمIf it hadn't been for love
اگه به خاطر عشق نبودNever would have took a mind to track him down
هیچوقت به اینکه ردیابی بکنمش فکر نمیکردمIf it hadn't been for love.
اگه به خاطر عشق نبودI never would have loaded up a 44
هیچوقت بهت زحمت نمیدادمPut myself behind a jail house door
خودمو توی یه خونه یی که شبیه زندانه حبس نمیکردم

 

If it hadn't been, if it hadn't been for love.
اگه اینطوری نبود، اگه به خاطر عشق نبودتکراری

Four cold walls against my will.


At least I know he's lying still.

 


Four cold walls without parole


Lord have mercy on my soulI never would have hitchhiked to Birmingham

 

If it hadn't been for love
I never would have caught the train to Louisiana


If it hadn't been for love
I never would have loaded up a 44


Put myself behind a jail house door
I

f it hadn't been, if it hadn't been for love

If it hadn't been, if it hadn't been for love

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید