ترجمه ومتن آهنگ maroon5 love some body

I know your insides are feeling so hollow

می دونم درونت احساس پوچی می کنه

 

 

And it’s a hard pill for you to swallow

و قورت دادن این دارو برای تو نامطبوعه

 

 

Yeah, but if I fall for you

آره، ولی اگر من به دام عشق تو بیافتم

 

 

I’ll never recover

دیگر هیچ وقت مثل قبل نخواهم بود

 

 

If I fall for you

اگر من به دام عشق تو بیافتم

 

 

I’ll never be the same

هرگز آدم قبلی نمی شم

 

 

I really wanna love somebody

من جدا می خوام گسی رو دوست داشته باشم

 

 

I really wanna dance the night away

جدا می خوام تمام شب رو برقصم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم که ما تازه نیمه ی راهیم، ولی توتمام راه منو خواهی برد

 

 

You take me all the way

توتمام راه منو خواهی برد

 

 

I really wanna touch somebody

من جدا می خوام گسی رو لمس کنم

 

 

I think about you every single day

من هر روز به تو فکر می کنم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم که ما تازه نیمه ی راهیم، ولی توتمام راه منو خواهی برد

 

 

You take me all the way

توتمام راه منو خواهی برد

 

 

You’re such a hard act for me to follow

تو مثل یه کار سختی برای دنبال کردن

 

 

Love me today, don’t leave me tomorrow

امروز عاشقم باش و فردا ترکم نکن

 

 

Yea but if I fall for you

آره اما اگه عاشقت بشم

 

 

I’ll never recover

هرگز آرامش و متانتم رو بدست نمی یارم

 

 

If I fall for you

اگه عاشقت بشم

 

 

I’ll never be the same

هرگز آدم قبلی نمی شم

 

 

I really wanna love somebody

من واقعا دلم می خواد عاشق یه نفر باشم

 

 

I really wanna dance the night away

واقعا دلم می خواد کل شب برقصم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم ما تازه نصف راهیم تا به اونجا برسیم اما تو من رو تا پایان  

راه می بری

 

 

You take me all the way

اما تو من رو تا پایان راه می بری

 

 

I really wanna touch somebody

من واقعا دلم می خواد یه نفر رو لمس کنم

 

 

I think about you every single day

من هر روز بهت فکر می کنم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم ما تازه نصف راهیم تا به اونجا برسیم اما تو من رو تا پایان  

راه می بری

 

 

You take me all the way

تو من رو تا پایان راه می بری

 

 

Whoa whoa whoa oh oh oh

اوه، اوه، اوه

 

 

Whoa whoa whoa oh oh oh

اوه، اوه، اوه

 

 

I don’t know where to start

نمی دونم از کجا شروع کنم

 

 

I’m just a little lost

من فقط یه کم گیج شدم

 

 

I want to feel like we’re never gonna ever stop

می خوام طوری حس کنم که انگار هرگز متوقف نمی شم

 

 

I don’t know what to do, I’m right in front of you

نمی دونم چکار کنم من دقیقا روبروی تو هستم

 

 

Asking you to stay, you should stay, stay with me tonight yeahhh

ازت می خوام که بمونی تو باید بمونی امشب باهام بمون آره

 

 

I really wanna love somebody

من واقعا دلم می خواد عاشق یه نفر باشم

 

 

I really wanna dance the night away

واقعا دلم می خواد کل شب برقصم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم ما تازه نصف راهیم تا به اونجا برسیم اما تو من رو تا پایان  

راه می بری

 

 

You take me all the way

تو من رو تا پایان راه می بری

 

 

 

I really wanna touch somebody

من واقعا دلم می خواد یه نفر رو لمس کنم

 

 

I think about you every single day

من هر روز بهت فکر می کنم

 

 

I know we’re only half way there, but you take me all the way

می دونم ما تازه نصف راهیم تا به اونجا برسیم اما تو من رو تا پایان  

راه می بری

 

 

 

You take me all the way

تو من رو تا پایان راه می بری

 

 

Whoa whoa whoa oh oh oh

اوه، اوه، اوه

 

 

Whoa whoa

اوه، اوه، اوه

 

 

Take me all the way

تو من رو تا پایان راه می بری

 

 

(whoa oh oh oh)

اوه، اوه

 

 

Ya, take me all the way (yeah)

تو من رو تا پایان راه می بری اره 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید