ترجمه و متن اهنگ Justin Bieber PrayOhh Ohh
اووووو


I just cant sleep tonight
من نمیتونم امشب بهخ واب برمKnowing that things aint right
می دونم که او چیزایی که میگن درست نیستIts in the papers, its on the tv, its everywhere that I go
تونوشته ها تو تلوزیون و تو هرجایی که دیدمChildren are crying
بچه ا دارن گریه میکنن


Soldiers are dying
سربازان در حال مرگندSome people don’t have a home
خیلی از ادما خونه ندارندBut I know there’s sunshine behind that rain
اما میدونم بعد از افتاب پشت این بارون مخفی هست


I know there’s good times behind that pain
میدونم به از درد و رنج زمان خوب هم فرا میرسه


Hey.. can you tell me how I can make a change?
هی… میتونی بهم بگی چطوری تغییرش بدم ؟I close my eyes and I can see a brighter day
من چشمام و میبندم و میتونم زور روشن تری رو ببینم


I close my eyes and pray
من چشمام رو میبندم و دعا میکنمI close my eyes and I can see a better day
من چشم هامو میبندم و میتونم روزای بهترو ببینمI close my eyes and pray
من چشمام رو میبندم و دعا میکنمI lose my appetite, knowing kids starve tonight
من نمیتونم غذا بخورم ، چون میدونم بچه هایی گرسنه هستنAm I a sinner, cause my dinner is still on my plat
من گناهکارم ، چون با این وضع همیشه شامم توی بشقابم بودهOoo I got a vision, to make a differenc
اـــــــــــو من یه پیشنهاد دارم برای عوض کردن این وضع


And its starting today.
و از امروز شرو میکنمCause I know there’s sunshine behind that rain
چون میدونم بعد از این هوای بارونی ، خورشید میدرخشهI know there’s good times behind that pain
میدونم زمان خوب هم بعد از این درد ها فرا میرسه


Can you tell me how I can make a change?
میتونی بهم بگی چطوری وضع رو عوض کنم ؟I close my eyes and I can see a brighter day
من چشمام و میبندم و میتونم زور روشن تری رو ببینمI close my eyes and pray
چشمامو میبندمو دعا میکنمI close my eyes and I can see a better day
من چشم هامو میبندم و میتونم روز بهتری رو ببینمI close my eyes and pray for the broken-hearted
من چشم هامو میبندم و برای قلب های شکسته دعا میکنمI pray for the life not started
من برای زندگی شروع نشده دعا مکینمI pray for all the ones not breathing
من دعا میکنم را کسی که نمی تونه نفس بکشه


I pray for all the souls in need
من برای همه نیازمندها رعا میکنم


I pray. Can you give me one today
من دعا میکنم ، میتونی یه روز بهم مهلت بدی ؟I just cant sleep tonight
من فقط نمیتونم امشب رو بخوابم


Can someone tell me how to make a change?
کسی هست بهم بگه چطور همه اینا رو عوض کنم ؟


I close my eyes and I can see a brighter day
من چشمام و میبندم و میتونم زور روشن تری رو ببینمI close my eyes and pray
من چشمام رو میبندم و دعا میکنمI close my eyes and I can see a better day
من چشم هامو میبندم و میتونم روزای بهترو ببینمI close my eyes and pray
من چشمام رو میبندم و دعا میکنمand i pray
و من دعا میکنم

/ 0 نظر / 9 بازدید