متن وترجمه ی آهنگ Avril Lavigneاز Not Enough

 

 

 

 

I’m sorry

متاسفم

If this hurts you
اگه ازارات داد

But I tried to keep what we had once I was wrong
اما فقط داشتم سعی میکردم عشقی که یه زمان تو دلمون
بود رو حفظ کنم

It wasn’t keeping me awake
این منو از هشیار نکرد

You didn’t listen (You didn’t listen)
تو به حرفام گوش نمیدادی

You didn’t hear me (You didn’t hear me)
تو صدامو نمیشنیدی

When I said I want more
وقتی گفتم عشق بیشتری میخوام

I got no more
چیزی بهم ندادی

You were stealing me away
تو منو از خودم دزدیدی

Oh
[chorus]
It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

What it is I want
من عشق واقعی رو میخوام

It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

Everything I need
همه چیزی که بهش احتیاج دارم عشقه

And I, I wish it was
و ای کاش واقعی بود

I think it’s time
فکر کنم الان وقتشه

To give this up
که تمومش کنم

Oh, oh
All the memories
همه ی خاطراتی

That we’re losing
که داریم از دست میدیم

All the time that I spent with you everyday
همه ی روزایی که با تو گذروندم

I think it’s running down the drain
فکر کنم داره از ذهنم تخلیه میشه

I’m feeling (feeling)
حس میکنم

That we’re fading
داریم محو میشیم

Don’t make this as hard as you think you’d be
به اون سختی که تو فکر میکنی نیست

It’s a lot easier than it seems
خیلی راحت تر از اون چیزیه که به نظر میاد

Yeah
[chorus]
It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

What it is I want
من عشق واقعی رو میخوام

It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

Everything I need
همه چیزی که بهش احتیاج دارم عشقه

And I, I wish it was
و ای کاش واقعی بود

I think it’s time
فکر کنم الان وقتشه

To give this up
که تمومش کنم

And I can feel it falling down
و میتونم سقوطمو حس کنم

Slowly, slowly
آروم..آروم

I can see you’re starting to drown
غرق شدنتو میبینم

Can’t stop it now
اما نمیتونم الان جلوشو بگیرم

I can see ya burning out
سوختنتو میبینم

So show me, show me
پس نشونم بده

How are ya gonna turn it around because…?
چطور نظرمو عوض میکنی چون

[chorus]
It’s not enough, it’s not enough to give me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

What it is I want
من عشق واقعی رو میخوام

It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

Everything I need
همه چیزی که میخوام عشقه

And I, I wish it was
و ای کاش عشق ما واقعی بود

I think it’s time
فکر کنم وقتشه که

To give this up
تمومش کنم

It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

What it is I want
من عشق واقعی رو میخوام

It’s not enough, it’s not enough to get me
این کارا برای به دست اوردن من کافی نیست

Everything I need
همه چیزی که میخوام عشقه

And I, I wish it was
و ای کاش عشق ما واقعی بود

I think it’s time
فکر کنم وقتشه که

To give this up
تمومش کنم

It’snot enough, it’s not enough
این کافی نیست

(to get me)
برای به دست اوردنم

It’s not enough, it’s not enough
این کافی نیست

(What it is I want)
برای به دست اوردنم

It’s not enough, it’s not enough
این کافی نیست

(To get me)
برای به دست اوردنم
/ 0 نظر / 13 بازدید